banner 8

Εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο

Προδημοσίευση του προγράμματος "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

Αγαπητοί πελάτες, σας ενημερώνουμε ότι έχει προδημοσιευτεί  η προκήρυξη του  επιδοτούμενου κατά 100% προγράμματος,” «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ».Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, και έχει σαν στόχο την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν:

α) άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης,

β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Το πρόγραμμα αυτό μεταξύ των άλλων ειδικοτήτων επιδοτεί και τις ειδικότητες του αρχιτέκτονα, του μηχανικού, του τοπογράφου, και του σχεδιαστή,

Οι άλλες κατηγορίες πτυχιούχων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι στις δραστηριότητες του :

-ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου,

- φυσιοθεραπευτή βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας,

- δικηγόρου,

- δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου,

-χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου

-καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη,

-ηθοποιού, μουσικού, χορευτή,

-χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή,

-οικονομολόγου, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων,

- αναλυτή, προγραμματιστή,

-λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή,

-κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψουςεπένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000 έως 25.000 ευρώ και το  ποσοστό της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικούπροϋπολογισμού της επένδυσης.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι για τη διετή περίοδο ενίσχυσης ενδεικτικά είναι:

-ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της νέας θέσης εργασίας), 

-το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, παροχές τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία),

-έξοδα όπως η παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης /κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, κ.α.,

-οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης, 

-το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ),

-γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.),

-οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ,

-οι αμοιβές τρίτων.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης. Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 1η Δεκεμβρίου 2015.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτονται:

-η προδημοσίευση της προκήρυξης του προγράμματος.

-μια συνοπτική παρουσίαση των όρων και προϋποθέσεων για να ενταθεί μια επιχείρηση σε επιδοτούμενα προγράμματα.

-τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της πρότασης (άνεργοι, ατομική επιχείρηση, ελεύθεροι επαγγελματίες)

- οι δαπάνες που επιδοτούνται και μία εφαρμογή για τον υπολογισμό τους,

-ένα ερωτηματολόγιο για την συγκέντρωση των πληροφοριών που απαιτούνται να καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.

Η εταιρία μας στα πλαίσια αυτού  του προγράμματος μπορεί να αναλάβει:

α)την προμήθεια του βασικού σας παραγωγικού εξοπλισμού σε ειδικές τιμές . Μεταξύ αυτού συμπεριλαμβάνονται γεωδαιτικοί σταθμοί, χωροβάτες και συστήματα δορυφορικού εντοπισμού GNSS

β) την υποστήριξη των επιχειρήσεων- οπού μας  ζητηθεί -στην  υπόδειξη καταλόγου προμηθευτών η συνεργατών στους τομείς προμήθειας γενικού εξοπλισμού προώθησης & προβολής ,πληροφορικής, και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επιτυχή υλοποίηση του επενδυτικού έργου .

γ)αν της  ζητηθεί ακόμα μπορεί σε συνεργασία με άλλες ειδικευμένες εταιρίες σε ειδικές τιμές την παροχή πρόσθετων  υπηρεσιών που θα προκύψουν για την υποστήριξη της νεοσυσταθείσας επιχείρησης.

Η εταιρία μας επίσης στα πλαίσια των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ  έχει μακροχρόνια  συνεργασία με την εταιρία σύμβουλων UNICOLTD (www.unico.grοποία μπορεί να αναλάβει αποτελεσματικά :

 α)την ενημέρωση του επενδυτή για το πώς μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του προγράμματος, την εκπόνηση του επενδυτικού σχεδίου, την κατάρτιση του φακέλου επένδυσης , την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος και την υποστήριξη του επενδυτή στην δημιουργία του φυσικού φάκελου και την υποβολή του στον φορέα διαχείρισης,

 β) την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, οργάνωσης και διοίκησης του εγκεκριμένου έργου κατά την υλοποίηση του

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική  πληροφορία ή διευκρίνιση

Με εκτίμηση,

Geotech Ε.Π.Ε.

Untitled-3
Untitled-4Untitled-3Untitled-2Untitled-1

geotech Online Shop

 

Σταθμοί Αναφοράς

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: Τηλ +30 210.63.95.620, Email:info[at]geotech.gr