banner 8

Εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο

Trimble Access

To λογισμικό πεδίου Trimble Access™ αξιοποίησε όλα τα χαρακτηριστικά της επιτυχημένης πλατφόρμας Trimble Survey Controller προσθέτοντας την υπολογιστική ισχύ, λειτουργικότητα και διαβάθμιση που απαιτούνται σήμερα από τον σύγχρονο μηχανικό. Σχεδιασμένο αποκλειστικά για τοπογραφικές εφαρμογές, όπως: αποτυπώσεις, χαράξεις και ελέγχους και εξειδικευμένες εφαρμογές το Trimble Access προσφέρει ένα οικείο εύχρηστο περιβάλλον εργασίας  διασφαλίζοντας πολύ εύκολη εκμάθηση.


H έκδοση General Survey του Trimble Access, υποστηρίζει πλήρως όλους τους δέκτες GNSS και γεωδαιτικούς σταθμούς της Trimble robotic ή συμβατικούς. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των χειριστηρίων της Trimble, αυτό που εξυπηρετεί καλύτερα την διαμόρφωση του εξοπλισμού σας.

  

TA Main

Το Trimble® Access™ επιπλέον προσφέρει πακέτα εξειδικευμένων εφαρμογών για  οδοποιία, σήραγγες, ορυχεία, monitoring και σιδηροδρομικά έργα. Οι εφαρμογές αυτές προσφέρονται είτε ως αναβάθμιση της έκδοσης General Survey ή ως συνδρομητική υπηρεσία για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

 

Εφαρμογές Trimble® Access™

Οδοποιία

Η εφαρμογή Roads του Trimble Access προσφέρει ολοκληρωμένη διαδικασία εισαγωγής και χάραξης μελετών μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας. Η εισαγωγή της μελέτης μπορεί να γίνει από αρχεία LandXML, GENIO, ή Trimble Roads (RXL) ή με εισαγωγή των γεωμετρικών στοιχείων της οριζοντιογραφίας, μηκοτομής, τυπικών διατομών, διαγράμματος επικλίσεων, διαπλατύνσεων κύριων και βοηθητικών οδικών αξόνων.
Η χάραξη της μελέτης στο πεδίο, υλοποιείται μέσω αναλυτικής και γραφικής οθόνης όπου ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την θέση του σε σχέση με την διατομή. Εύκολη πρόσβαση σε offsets, χαράξεις πρανών και δυνατότητα επανασχεδίασης στο πεδίο. Η εφαρμογή υποστηρίζει την δημιουργία λεπτομερών αναφορών για την μελέτη και την χάραξη αυτής.

Trimble Access: Roads (Genio), Trimble Access: Roads (Trimble and LandXML Roads)

 

Σήραγγες

Η απλοποιημένη ρουτίνα εργασίας της εφαρμογής Tunneling σας επιτρέπει να αποτυπώνετε και να χαράζετε εύκολα σημεία πάνω στη διατομή της σήραγγας. Η εισαγωγή της μελέτης μπορεί να γίνει από αρχεία LandXML ή με εισαγωγή από τον χρήστη των γεωμετρικών στοιχείων της σήραγγας. Εν συνεχεία ο χρήστης μπορεί να ορίσει το διάστημα χάραξης σε προκαθορισμένες θέσεις για την τοποθέτηση αγκυρίων, πλαισίων κλπ. Δυνατότητα as built επισκόπησης της μελέτης.
Αυτόματη σάρωση διατομών αλλά και επιλογή μέτρησης ταχυμετρικών σημείων, δυνατότητα διαγραφής σημείων-θορύβου, χάραξη προκαθορισμένων θέσεων, καθοδήγηση μηχανημάτων (γεωτρύπανου). Από την εφαρμογή πεδίου Tunnels μπορούμε να εξάγουμε αναφορές για την αποτύπωση ή σάρωση της σήραγγας αλλά και για τα σημεία που αποτυπώθηκαν.

Trimble Access: Tunnels

 

Παρακολούθηση μικρομετακινήσεων

Η εφαρμογή παρακολούθησης μικρομετακινήσεων αποτελεί μια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία για τον μηχανικό με υψηλές απαιτήσεις ακριβείας.  Απαιτούνται επαναλήψεις των μετρήσεων και συνεχείς έλεγχοι ώστε να αποφευχθούν χονδροειδή και συστηματικά σφάλματα. Η εφαρμογή Monitoring του Trimble Access προσφέρει τυποποιημένη διαδικασία μέτρησης και παράγει λεπτομερείς αναφορές.


Η διαδικασία μέτρησης μπορεί να είναι συνεχής ή περιοδικά επαναλαμβανόμενη  και περιλαμβάνει:
•    Εύκολη ίδρυση στάσης
•    Προσανατολισμός, μέτρηση στόχων και αποθήκευση αυτών για την διαδικασία παρακολούθησης
•    Ορισμός των παραμέτρων εργασίας όπως χρόνος επανάληψης και όρια ανοχής των μετρήσεων
•    Δημιουργία αναφορών μικρομετακίνησης  πάνω από προκαθορισμένα όρια
•    Αναφορά αποτελεσμάτων μέτρησης ώστε να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου πριν επιστρέψετε στο γραφείο.
•    Συγκριτική αναφορά μετακίνησης σημείων καθ ’όλη το διάστημα μετρήσεων  
•    Αυτόματη εισαγωγή αρχείου μετρήσεων JobXML στο λογισμικό γραφείου Trimble Business Centre ή Trimble 4D Control για περαιτέρω επεξεργασία


Η εφαρμογή Trimble Access Monitoring είναι συμβατή με τους γεωδαιτικούς σταθμούς: Trimble VX, Trimble S6 και Trimble S8.

Trimble Access: Monitoring

 

Ορυχεία

Η εφαρμογή Mines του Trimble Access περιλαμβάνει ρουτίνες αυτοματοποιημένης χάραξης αξόνων για καθοδήγηση σκαπτικών μηχανημάτων  σε ορυχεία με την βοήθεια laser pointer. Ορισμός και αυτόματη χάραξη κέντρου, κλίσης και laser αξόνων για την καθοδήγηση εκσκαφέων.  Αυτόματη χάραξη θέσεων τοποθέτησης εκρηκτικών και θέσεων στροφής για την καθοδήγηση γεωτρύπανων. Δημιουργία λεπτομερών αναφορών για όλες τις διαδικασίες χάραξης.

Trimble Access: Mines

  

Σεισμική παρακολούθηση

Η εφαρμογή Land Seismic προσφέρει εξειδικευμένες διαδικασίες χάραξης  σχετικές με την παρακολούθηση σεισμικής δραστηριότητας. Χρησιμοποιήστε αρχεία καννάβου απευθείας από το λογισμικό GPSeismic. Εύκολος υπολογισμός έκκεντρων αποστάσεων στο πεδίο. Εισαγωγή ζωνών αποκλεισμού απευθείας από το GPSeismic με προειδοποιήσεις σε περίπτωση χάραξης εντός ζωνών αποκλεισμού. Συμβατότητα ανταλλαγής αρχείων στο λογισμικό GPSeismic: εισαγωγή αρχείων εργασίας και πρόβλεψης και εξαγωγή διαγραμμάτων θέσης σε αυτό.

 Trimble Access: Land Seismic

  

Trimble Access SDK

To Trimble Access Software Developers Kit (SDK) αποτελεί ένα σύνολο εργαλείων που επιτρέπει την δημιουργία εφαρμογών επιλογής του χρήστη στο περιβάλλον του λογισμικού Trimble Access. Ο μηχανικός μπορεί έτσι να δημιουργήσει  διαφορετική ροή εργασίας ή εξειδικευμένες εφαρμογές που δεν περιλαμβάνονται στις επιλογές του  Trimble Access.

Trimble Survey Development Services

  


Υπηρεσίες Trimble® Access™

AccesSync

•    Συγχρονισμός με το γραφείο μέσω Internet, σε πραγματικό χρόνο για την ανταλλαγή αρχείων (αρχεία χάραξης, αποτελέσματα, CAD, φωτογραφίες κλπ)
•    Χρησιμοποιεί οποιαδήποτε σύνδεση Internet: ActiveSync, WiFi, ή κινητό τηλέφωνο
•    Διαδικασία πιστοποίησης σειριακού αριθμού για την σύνδεση- Κανένας κίνδυνος corruption για τα μεταφερόμενα αρχεία
•    Δεν υπάρχει περίπτωση λάθους – Τα αρχεία με το ίδιο όνομα δεν διαγράφονται αλλά αυτόματα μετονομάζονται
•    Ενημερώνει μόνο όπου υπάρχουν αλλαγές και όχι όλους τους φακέλους!
•    Προσφέρεται από την Trimble ως συνδρομητική υπηρεσία

GNSS Forecasting

•    Συνδρομητική υπηρεσία για την πρόβλεψη διαθεσιμότητας δορυφόρων
•    Ενημέρωση οn-line
•    Έλεγχος διαθεσιμότητας GNSS
•    Έλεγχος ιονοσφαιρικής δραστηριότητας
•    Χωρίς δέκτη
•    Χωρίς almanac
•    Προσφέρεται από την Trimble ως συνδρομητική υπηρεσία

Trimble Connected Community

•    To Trimble Connected Community είναι μία δια-δικτυακή υπηρεσία γραφείου που παρέχει «εργαλεία» για τον συγχρονισμό με το χειριστήριο πεδίου
•    Αποτελεί το περιβάλλον μέσω του οποίου συνδέονται το/τα χειριστήρια μιας εταιρείας, για την αποστολή  των δεδομένων από το πεδίο και αντίστροφα  
•    Αποθήκευση δεδομένων
•    Δεν απαιτείται καμία εγκατάσταση. Έχετε πρόσβαση από όποιον υπολογιστή έχετε Internet!!
•    Προσφέρεται από την Trimble ως συνδρομητική υπηρεσία

Trimble Access: Services


adobe Δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του

Untitled-3
Untitled-4Untitled-3Untitled-2Untitled-1

geotech Online Shop

 

Σταθμοί Αναφοράς

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: Τηλ +30 210.63.95.620, Email:info[at]geotech.gr